Kampanjer ​​​​​ -  Webbshopen  -  New Wave Profile  -  Maila oss ​​​​​​​
Hem | Om oss | Integritetspolicy

Integritetspolicy

Dina uppgifter är säkra hos oss


Lagen ställer höga krav på alla som hanterar och lagrar personuppgifter och 2018 skärptes reglerna i och med den nya dataskyddsförordningen, på engelska förkortad GDPR. Vi på Mera.se tar givetvis dessa, delvis nya krav, på största allvar och hanterar alla personuppgifter som våra kunder lämnar till oss på ett säkert sätt.

INTE FLER UPPGIFTER ÄN NÖDVÄNDIGT

Vi behöver vissa uppgifter från kunder för att hantera ordrar. Namn och adress är ganska givet men för att det ska fungera i praktiken även e-postadress samt mobilnummer. Dessa data kommer vi att lagra för en begränsad tid framåt. I de fall vi behöver personnummer kommer dessa uppgifter inte att sparas av oss längre än absolut nödvändigt.

GAMLA UPPGIFTER RADERAS

Vi har sparade uppgifter om ordrar i vårt orderhanteringssystem sedan lång tid tillbaka. Detta gör vi för att kunna ge bra service till våra kunder. Vi har dock som rutin att anonymisera dessa ordrar efter tre år. Efter det tar vi bort alla personliga namn- och adressuppgifter om inte kunden gett sitt samtycke till att vi ska låta dem vara kvar.

RÄTT ATT BLI BORTGLÖMD

En av de stora förändringarna eller skärpningarna i den nya lagstiftningen är att man har rätt till sin data samt rätt att bli bortglömd.  Om du vill veta vad för data som finns sparad om dig eller önskar bli raderad tidigare än efter tre år sedan senaste kontakt med oss tar du kontakt med dataskyddsansvarig hos oss på Mera. 

NYHETSBREV OCH MARKNADSFÖRING

Det är möjligt att vi skickar nyhetsbrev (marknadsföring) under tre år från det du senast beställde från oss. Givetvis har man i dessa utskick i så fall möjlighet att tacka nej till mer marknadsföring från oss. Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter till några utomstående förutom de vi samarbetar med för exempelvis transporttjänster.

SÄKER DATAFÖRVARING

Viktigt är att dina uppgifter förvaras på ett säkert sett. Vi använder antivirusprogram och uppdaterar all mjukvara regelbundet. Vi säkerhetskopierar alla uppgifter och gör allt för att obehöriga inte ska kunna komma åt våra uppgifter. Det gör vi i omsorg inte bara om dina personuppgifter utan också om våra egna affärshemligheter.

MER INFORMATION

Ovanstående är en sammanfattning och de viktigaste punkterna i vårt arbete med att säkerställa datasäkerhet och hantering av personuppgifter. Har du frågor eller synpunkter så kontakta undertecknad på info@mera.se.
Här nedan hittar du en mer utförlig och formell beskrivning av vår integritetspolicy.

Mera Produktion i Göteborg AB

INTEGRITETSPOLICY


Vi på Mera Produktion i Göteborg AB och dess dotterbolag (i fortsättningen kallad Mera) är mån om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du gör affärer med oss. För oss på Mera är det viktigt att ge dig information om hur vi kommer att behandla personuppgifter som du lämnar till oss. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Ansvar för dina ansvarsuppgifter

Mera Produktion i Göteborg AB, org.nr 559457-9699, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av oss. Mera har utsett en dataskyddsansvarig som du når via e-postadressen info@mera.se.

Vilka personuppgifter samlas in av Mera

När du köper våra produkter eller tjänster eller har andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer (om vi finner det nödvändigt), betalningsuppgifter, IP-adress, bilder och annan information som kan vara relaterat till din förfrågan eller order.

Varför behandlar Mera dina personuppgifter

När du lämnar personuppgifter till oss på Mera, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd på den lagliga grund som anges nedan.
  • Med ändamål att hantera beställning och administration av din order. Vår lagliga grund för detta ändamål är det köpeavtal som vi ingått med dig och är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t ex för att vi ska kunna levererar din beställning och få betalt.
  • Med ändamål att kunna hantera förfrågningar och andra kundtjänstärenden. Vår lagliga grund är Meras berättigade intresse och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig med frågor om våra produkter och tjänster, klagomål och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning.
  • Med ändamål att kunna skicka generell marknadsföring (utskicka av kataloger eller broschyrer) och personlig direktmarknadsföring via e-post, post eller sociala medier. Vår lagliga grund för detta ändamål är att behandlingen är vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra Meras produkter och tjänster.
  • Med ändamål att kunna fullfölja företagets skyldigheter enligt lag, myndighets beslut eller bokföringskrav enligt skatterättsliga lagar. Vår lagliga grund är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag. 

När vi kan komma att dela dina uppgifter

Mera delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag som hjälper oss med frakter, betaltjänster eller leverentörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ett avtal med dessa företag för att säkerställa att det finns säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Lagring och lagringstid

På Mera behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge bästa service och vi sparar dina uppgifter så länge som dina uppgifter är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för.
  • När det gäller ordrar gällande produkter eller tjänster kommer sådan historik raderas eller anonymiseras efter tre år från orderdatum om ni inte samtyckt till att vi ska behålla uppgifterna.
  • Vad gäller uppgifter som är relaterade till förfrågningar och andra kundtjänstärenden kommer dessa uppgifter raderas senast tre år efter senaste kontakt.
  • När det gäller köphistorik, kommer informationen att klunna användas för marknadsföring av liknande produkter och tjänster från Mera under en lagringstid  av 3 år. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från Mera.

Säkerhet för dina personuppgifter

På Mera säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Mera hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Dina rättigheter

Vi på Mera vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Mera tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.
Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Mera. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Mera är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via info@mera.se eller ringa oss på telefon 031-3409999.